fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De klant verklaart deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle
offerten, bestelbons, facturen, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen van Vanatex en zijn steeds van toepassing op de relatie
tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de klant. Deze algemene voorwaarden werden opgesteld in
het Nederlands. Deze Nederlandse versie prevaleert ingeval van tegenstrijdigheid.
2. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte en is onderhevig aan herziening wanneer de lonen en/of prijzen van
grondstoffen stijgen. Bij samengestelde prijsopdrachten bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het
overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.
3. De klant die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld daartoe gerechtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn
lastgevers en bij uitsluiting van Vanatex alle verantwoordelijkheid tegenover derden, en zal Vanatex voor zoveel als nodig hiervoor
vrijwaren. Vanatex is dienvolgens niet verantwoordelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, indien zij een
drukopdracht, reproductieopdracht of andere opdracht uitvoerde. Elke betwisting tussen partijen of met derden inzake intellectuele
eigendomsrechten schorst de uitvoering van de opdracht.
4. Indien de klant materiaal ter beschikking stelt van Vanatex, moet dit op tijd, degelijk verpakt en franco geleverd worden in de
bedrijfsgebouwen van Vanatex. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.
Als de klant prepress-materiaal of digitale bestanden levert, dan moet hijzelf de originele bestanden bewaren en draagt Vanatex geen
enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ervan. Moeilijkheden of vertragingen tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met
geleverde materialen, zullen de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende
kosten.
5. Vanatex is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke
aard ook, schriftelijk of op een andere wijze door of namens de klant aangebracht, worden door Vanatex extra in rekening gebracht en
verlengen de uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de klant. Het
overmaken door de klant van een “goed voor druk” in welke vorm ook, ontslaat Vanatex van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of
na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen.
6. Indien de klant wenst dat Vanatex productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes,…
bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met Vanatex overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de klant,
die Vanatex uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in
geval van opzet of zware fout.
7. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen zijn steeds louter indicatief en beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de
afgifte van de nodige elementen volgt. Een laattijdige levering kan door de klant niet worden geweigerd en zal nooit aanleiding geven tot
schadevergoeding. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door
Vanatex verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar
aangegane verbintenissen, ontheffen Vanatex van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het
geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot
enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en
lock-out, zowel bij Vanatex als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen,
bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
8. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onveranderlijkheid van de bedrukkingen worden
niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de klant en kunnen nooit
aanleiding geven tot prijsvermindering, schadevergoeding of weigering van de levering.
9. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen
geschieden. Indien de klant verzuimt de levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of
van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen
klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt
eveneens uitdrukkelijk voor eventuele, verborgen gebreken. De gedeeltelijke benuttiging van de geleverde goederen heeft eveneens de
aanvaarding van het geheel tot gevolg, gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de klant niet het recht tot afkeuring van
de gehele geleverde partij.
10. In alle gevallen waar de aansprakelijkheid van Vanatex kan weerhouden worden, zal deze beperkt worden tot teruggave of gedeeltelijke
teruggave van de prijs die zij heeft ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht. Vanatex wijst elke verdere
verantwoordelijkheid af. De verantwoordelijkheid van Vanatex is eveneens uitgesloten voor alle schade toegebracht aan personen of
goederen door geleverde of gekochte koopwaar. Gebreken in de materialen die voor Vanatex verborgen waren, zullen haar
verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.
11. De goederen behorende aan de klant en die in de werkhuizen van Vanatex berusten blijven er voor rekening en risico van de klant, die
uitdrukkelijk Vanatex van alle aansprakelijkheid daarover ontlast. Hetzelfde geldt voor alle uitgevoerde werken en voor de producten of
leveringen voor de klant bestemd. De goederen reizen op risico van de klant. Tenzij voorafgaande overeenkomst worden de
bewaringskosten in rekening gebracht met ingang van de aan de klant betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen
datum, zullen deze werken, leveringen, goederen of andere voorwerpen door Vanatex als waarborg en pand voor de verschuldigde
sommen mogen weerhouden worden, en zal Vanatex het recht hebben om de afgifte van deze goederen te weigeren zolang de klant niet
alle schulden t.a.v. Vanatex heeft betaald.
12. De facturen zijn contant betaalbaar in de gebouwen van Vanatex of op het rekeningnummer vermeld op de factuur op de overeengekomen
vervaldag. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking met zich mee. Bij gehele of gedeeltelijke
niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn van 8% per jaar
vanaf de vervaldag, en zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een forfaitaire
schadevergoeding van 10% met een minimum van 125 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt conform art. 1244 B.W.
13. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, vervallen eventuele toegestane betalingstermijnen voor alle andere
gedane leveringen en wordt het totale bedrag van de debetrekening onmiddellijk opeisbaar. In geval van niet-naleving door de klant van
zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de klant heeft ten opzichte van Vanatex uit hoofde van de
handelsrelatie met Vanatex, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadevergoeding, rente, …)
onmiddellijk opeisbaar. Vanatex heeft het recht om op dat moment schuldvergelijking toe te passen tussen de door haar aan de klant
verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de klant anderzijds.
14. De verkochte goederen blijven integraal eigendom van Vanatex tot de volledige betaling van de factuur ervan. In het geval van nietbetaling houdt Vanatex zich het recht voor de geleverde goederen terug te nemen.
15. De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden kan niet de nietigheid van de het contract of de andere daarin opgenomen
clausules impliceren.
16. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd voor eventuele geschillen, en enkel het Belgisch recht is van toepassing.